پرسشنامه استراتژی رقابتی

پرسشنامهاستراتژی رقابتی توسط سانتوس ویجاندی و همکاران(۲۰۱۲)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (استراتژی تمایز، استراتژی تمرکز و استراتژی رهبری قیمت ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های استراتژی رقابتی
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

پنج بعد (استراتژی تمایز، استراتژی تمرکز و استراتژی رهبری قیمت )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط ریل و همکاران(۲۰۰۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۵۰سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (یادگیری در سطح فردی، یادگیری در سطح گروه، یادگیری در سطح سازمان، جریان یادگیری پیشرو و جریان یادگیری بازخورد ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های یادگیری سازمانی
تعداد گویه ها ۵۰
سال انتشار ۲۰۰۶
مؤلفه ها

پنج بعد (یادگیری در سطح فردی، یادگیری در سطح گروه، یادگیری در سطح سازمان، جریان یادگیری پیشرو و جریان یادگیری بازخورد)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه توانایی زیرساختی

پرسشنامه توانایی زیرساختی توسط  چانگ و لین(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (منابع تکنولوژی، منابع انسانی و منابع کسب و کار) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های توانایی زیرساختی
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

سه بعد (منابع تکنولوژی، منابع انسانی و منابع کسب و کار )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه حمایت سازمانی

پرسشنامه حمایت سازمانی توسط آلپکان و همکاران(۲۰۱۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (حمایت مدیریتی از ایده های نو، تخصیص زمان آزاد، اختیار کار، سیستم پاداش، ریسک پذیری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های حمایت سازمانی
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

پنج بعد (حمایت مدیریتی از ایده های نو، تخصیص زمان آزاد، اختیار کار، سیستم پاداش، ریسک پذیری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات توسط زاین و همکاران (۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های پذیرش فناوری اطلاعات
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید