پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری توسط کانتر (۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (دسترسی به فرصت، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به حمایت ، دسترسی به منابع) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های توانمندسازی ساختاری
تعداد گویه ها ۲۰
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

چهار بعد (دسترسی به فرصت، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به حمایت ، دسترسی به منابع )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی بر اساس مدل کاتلر(۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (منافع جامعه، منافع مشتری و منافع سازمان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های بازاریابی اجتماعی
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

سهبعد (منافع جامعه، منافع مشتری و منافع سازمان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی توسط  سانجیوکومار و وی (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های اقدامات مدیریت منابع انسانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه استراتژی های زنجیره تأمین

پرسشنامهاستراتژی های زنجیره تأمین توسط  كوانفه و ترافدار (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۱ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (استراتژی زنجیره تأمین ناب و استراتژی زنجیره تأمین چابک) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های استراتژی های زنجیره تأمین
تعداد گویه ها ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

دو  بعد (استراتژی زنجیره تأمین ناب و استراتژی زنجیره تأمین چابک )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد مشتری

پرسشنامه عملکرد مشتری توسط  آگوس (۲۰۱۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (ارائه حداکثری ارزش مشتری و پاسخ سریع به مشتریان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد مشتری
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۱
مؤلفه ها

دو  بعد (ارائه حداکثری ارزش مشتری و پاسخ سریع به مشتریان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید