پرسشنامه نوآوری باز

پرسشنامه نوآوری باز توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (نوآوری باز درونی و نوآوری باز بیرونی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های نوآوری باز
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

دو بعد (نوآوری باز درونی و نوآوری باز بیرونی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه علاقه مندی مشتریان

 پرسشنامه علاقه مندی مشتریان توسط کاسالو و همکاران (۲۰۰۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد علاقه‌مندی نگرشی و علاقه­مندی رفتاری می باشد

هدف بررسی وضعیت علاقه مندی مشتریان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۰۸
مؤلفه ها

دو بعد (علاقه‌مندی نگرشی و علاقه مندی رفتاری ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو و همکاران (۲۰۰۹)

 پرسشنامه تعهد شغلی توسط بلاو و همکاران (۲۰۰۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزش هاي كار و مشاركت شغلي می باشد

هدف بررسی وضعیت تعهد شغلی در سازمان ها
تعداد گویه ها ۴۰
سال انتشار ۲۰۰۹
مؤلفه ها

چهار بعد (وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزش هاي كار و مشاركت شغلي) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه دلبستگی شغلی

  پرسشنامه دلبتسگی شغلی توسط گرلیک و تونا (۲۰۱۹)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی می باشد

هدف بررسی وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

سه بعد (دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

 

پرسشنامه رهبری اخلاقی والوموا و همکاران (۲۰۱۷)

 پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط والوموا و همکاران (۲۰۱۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی  می باشد

هدف بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۷
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید