پرسشنامه عملکرد سازمانی مارتین و جولاگی (۲۰۱۶)

پرسشنامهعملکرد سازمانی توسط مارتین و جولاگی (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های سرمایه اجتماعی
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دای و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و  تجدید ساختار استراتژیک) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و تجدید ساختار استراتژیک )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی زهیر و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۲ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: عملکرد مالی و عملکرد کارکنان می باشد

  هدف بررسی میزان عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۲ مولفه (عملکرد مالی و عملکرد کارکنان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۵گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال می باشد

  هدف بررسی میزانکارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۵
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۴ مولفه (نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 35,000 – خرید