پرسشنامه رهبری استراتژیک

پرسشنامه رهبری استراتژیک توسط لیر(۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش متغیر (چشم انداز درباره آینده، ساختار و فرایند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش های اخلاقی، شایستگی و فرهنگ سازمانی ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری استراتژیک
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

۶ متغیر ( چشم انداز درباره آینده، ساختار و فرایند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش های اخلاقی، شایستگی و فرهنگ سازمانی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه انحراف سازمانی

پرسشنامه انحراف سازمانی در سال ۱۳۸۸ ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان انحرفات سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه مشتری مداری

پرسشنامه مشتری مداری توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مشتری مداری
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (۲۰۰۱)

 پرسشنامه هوش اجتماعی توسط ترومسو (۲۰۰۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های هوش اجتماعی در افراد
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۲۰۰۱
مؤلفه ها

۳ مولفه(پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه بازاریابی اینترنتی

پرسشنامه بازاریابی اینترنتی بر مبنای مدل پژوهش سعیدی و همکارن (۱۳۹۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج مؤلفه (ترفیع، تماس یکایک، انجام معامله، مبادله، تأمین سفارش) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های بازاریابی اینترنتی
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۱۳۹۵
مؤلفه ها

۵ مؤلفه(ترفیع، تماس یکایک، انجام معامله، مبادله، تأمین سفارش)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید