پرسشنامه عملکرد سازمانی کارابوت(۲۰۱۵)

  برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه کارابولوت(۲۰۱۵) استفاده می شود. این پرسشنامه چهار بعد عملکرد مالی، عملکرد مشتری، عملکرد تجارت داخلی، عملکرد رشد و یادگیری را مورد بررسی قرار  می دهد. این پرسشنامه در ۲۶ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، تا حدي = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱)  ساخته شده است

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

۴مولفه ( ابعاد عملکرد مالی، عملکرد مشتری، عملکرد تجارت داخلی، عملکرد رشد و یادگیری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل‎

ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ۳۵ سوالي سازگاری اجتماعی بل (۱۹۶۱) می باشد. این پرسشنامه شامل ۵ بعد سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری در جامعه، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی و نمره گذاری می شود.

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های سازگاری اجتماعی در سازمان
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۶۱
مؤلفه ها

پنج مولفه(سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری در جامعه، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان می باشد که بر اساس مدل برهاني و همکاران (۱۳۹۳) طراحی گردیده است. این عوامل شامل چهار بعد تصویر سازمانی، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان می باشد که بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است

 

هدف بررسی میزان بکارگیری عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان
تعداد گویه ها ۳۹
سال انتشار ۱۳۹۳
مؤلفه ها

۴ مولفه ( ابعاد -تصویر نام برند، تصویر سازمان، رضایت مشتریان و کیفیت خدمات)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه برنامه درسی پنهان

  این پرسشنامهبرنامه درسی پنهان بر مبنای پژوهش تقی پور و غفاری (۱۳۸۸) طراحی شده است و شامل پنج  بعد –ساختار فيزيكي مدرسه، جو اجتماعي مدرسه، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه می باشد. پرسشنامه شامل ۳۰ سوال می باشد و با استفاده طیف ۵ تایی لیکرت از خيلي زیاد تا خيلي کم مورد سنجش قرار مي دهد. 

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های برنامه درسی پنهان در مدارس
تعداد گویه ها ۳۰
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

پنج بعد (ساختار فيزيكي مدرسه، جو اجتماعي مدرسه، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه موانع تغییر سازمانی

پرسشنامه موانع تغییر سازمانی شامل سه مانع فردی، سازمانی و فرهنگی می باشد. موانع فرهنگی (هنجارهای گروهی، خوگرفتن به آداب و رسوم، نوع فرهنگ سازمانی)، موانع فردی (عادت، امنیت، الگوها و انگاره های ذهنی)؛ موانع سازمانی (موانع مدیریتی، تهديد كردن قدرت مديران، تهدید متخصصان، ساختار سازمانی) می باشد.  پرسشنامه  بر مبنای همان طیف پنج  گزینه ای لیکرت و در ۳۴ گویه طراحی شد. منابع و ضریب پایایی و روایی پرسشنامه در داخل متن پرسشنامه مشخص شده است. 

هدف بررسی میزان بکارگیری موانع تغییر سازمانی در سازمان
تعداد گویه ها ۳۴
سال انتشار ۱۳۹۴
مؤلفه ها

۳ موانع ( فردی، سازمانی و فرهنگی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 60,000 – خرید