پرسشنامه حمایت سازمانی

پرسشنامه حمایت سازمانی توسط آلپکان و همکاران(۲۰۱۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (حمایت مدیریتی از ایده های نو، تخصیص زمان آزاد، اختیار کار، سیستم پاداش، ریسک پذیری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های حمایت سازمانی
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

پنج بعد (حمایت مدیریتی از ایده های نو، تخصیص زمان آزاد، اختیار کار، سیستم پاداش، ریسک پذیری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات توسط زاین و همکاران (۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های پذیرش فناوری اطلاعات
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری توسط کانتر (۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (دسترسی به فرصت، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به حمایت ، دسترسی به منابع) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های توانمندسازی ساختاری
تعداد گویه ها ۲۰
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

چهار بعد (دسترسی به فرصت، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به حمایت ، دسترسی به منابع )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی بر اساس مدل کاتلر(۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (منافع جامعه، منافع مشتری و منافع سازمان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های بازاریابی اجتماعی
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

سهبعد (منافع جامعه، منافع مشتری و منافع سازمان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی توسط  سانجیوکومار و وی (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های اقدامات مدیریت منابع انسانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید