پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند

 پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد کنترل فرایند آماری، معیار سنجی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های قابلیت بهبود فرایند
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۲ مولفه(کنترل فرایند آماری، معیار سنجی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید
1