پرسشنامه عملکرد سازمانی زهیر و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۲ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: عملکرد مالی و عملکرد کارکنان می باشد

  هدف بررسی میزان عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۲ مولفه (عملکرد مالی و عملکرد کارکنان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۵گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال می باشد

  هدف بررسی میزانکارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۵
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۴ مولفه (نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مدیریت مدرسه محور

این پرسشنامه توسطه داودی پور و همکاران(۱۳۸۷) ساخته شده است، طراحی شده است. پرسشنامه شامل ۳۳ سوال است.. این پرسشنامه شامل سه بعد (رسالت، مشارکت و تعهد) می باشد.  این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان به کارگیری ابعاد مدیریت مدرسه محور
تعداد گویه ها ۳۳
سال انتشار ۱۳۸۷
مؤلفه ها دارای سه بعد(رسالت، مشارکت و تعهد)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه اعتیاد به سیگار

پرسشنامه اعتیاد به سیگار توسط شوره و همکاران(۲۰۰۰) است. این پرسشنامه  در ۱۷ گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم = ۵، موافقم= ۴، تا حدی = ۳، مخالفم= ۲ و  کاملا مخالفم= ۱) تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل سه بعد (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن) می باشد.

هدف بررسی میزان نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن
تعداد گویه ها ۱۷
سال انتشار ۲۰۰۰
مؤلفه ها

سه بعد (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری توسط کانر و دیویدسون(۲۰۰۳) است. این پرسشنامه  در ۲۵ گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم = ۵، موافقم= ۴، تا حدی = ۳، مخالفم= ۲ و  کاملا مخالفم= ۱) تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل هفت بعد (حس توانایی فردی، مقاومت در برابر تاثیرات منفی، پذیرش مثبت تغییر، اعتماد به غرایز فردی،حس حمایت و امنیت اجتماعی، ایمان روحانی، رویکرد عمل گرایانه به روش های مشکل گشایی) می باشد.

هدف بررسی میزان تاب آوری در افراد
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۰۳
مؤلفه ها

هفت بعد (حس توانایی فردی، مقاومت در برابر تاثیرات منفی، پذیرش مثبت تغییر، اعتماد به غرایز فردی،حس حمایت و امنیت اجتماعی، ایمان روحانی، رویکرد عمل گرایانه به روش های مشکل گشایی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید