پرسشنامه بیگانگی از کار

پرسشنامه بیگانگی از کار توسط صداقتی فرد و همکاران (۱۳۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری بیگانگی از کار
تعداد گویه ها ۲۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

۵ متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه موفقیت سازمانی

پرسشنامه موفقیت سازمانی بر مبنای مدل نکویی مقدم و همکاران (۱۳۹۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های موفقیت سازمانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۱۳۹۱
مؤلفه ها

۴متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا  (MSQ) اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه سوتا و با ۱۰۰ سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، داویس و انگلند لافکویست در سال ۱۹۶۷ آن را بررسی و اصلاح نمودند و سوالات آن را به ۱۹ سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای ۱۹ ماده است که در یک مقیاس ۵ درجه ای به صورت خیلی ناراضیم، ناراضیم، تاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره گذاری می شود و کسب نمره بالاتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است. بر طبق بسیاری از مطالعات دارای ۶  زیرمقیاس بوده که در  این پرسشنامه وجود دارد عبارتند از: نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی می باشد

  هدف بررسی میزان رضایت شغلی در میان افراد
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۹۶۷
مؤلفه ها

۶ مولفه (نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه بر اساس مدلی که در پژوهش مجردی و همکاران (۱۳۹۳) استفاده شده است، طراحی شده است. پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است.. این پرسشنامه شامل سه بعد (میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران) می باشد.  این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان ابعادشبکه های اجتماعی در بین کاربران
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۳۹۳
مؤلفه ها دارای سه بعد(میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش بر مبنای مدل وانگ و اسپینوال(۲۰۰۵)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری عوامل مؤثر بر مدیریت دانش
تعداد گویه ها ۴۲
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

۶ متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید