پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

 پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین توسط حسین و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت مدیریت زنجیره تأمین در شرکت ها
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی

 پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی توسط فاراونی و همکاران (۲۰۱۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد عوامل امنیت، طراحی وب سایت، سرمایه گذاری در رابطه الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، تعهد عاطفی الکترونیکی  می باشد

هدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

بعد (امنیت، طراحی وب سایت، سرمایه گذاری در رابطه الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، تعهد عاطفی الکترونیکی ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 60,000 – خرید

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

 پرسشنامه قابلیت های بازاریابی توسط سولیستو(۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت قابلیت های بازاریابی در شرکت ها
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه اثربخشی نوآوری سازمانی

 پرسشنامه اثربخشی نوآوری سازمانی توسط حسین و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت اثربخشی نوآوری سازمانی در شرکت ها
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد صادرات

 پرسشنامه عملکرد صادرات توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۵ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت عملکرد صادراتی شرکت ها
تعداد گویه ها ۵
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید