پرسشنامه فرسودگی شغلی کپنهاگ(۲۰۰۵)

پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط کپنهاگ(۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (فرسودگی شخصی، فرسودگی مرتبط با کار و فرسودگی مرتبط با مشتریان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرسودگی شغلی
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

سه بعد (فرسودگی شخصی، فرسودگی مرتبط با کار و فرسودگی مرتبط با مشتریان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1