پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

 پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین توسط حسین و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت مدیریت زنجیره تأمین در شرکت ها
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید
1