پرسشنامه رضایت از ارتباطات

پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داوسون و هایزن (۱۹۷۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زيردستان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رضایت از ارتباطات
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۷۷
مؤلفه ها

هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زير دستان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه ظرفیت جذب

 پرسشنامه ظرفیت جذب توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸)ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری ظرفیت جذب در سازمان
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه جو اخلاقی

 پرسشنامه جو اخلاقی توسط کو مون و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های جو اخلاقی در سازمان
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۶ مولفه(مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند

 پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد کنترل فرایند آماری، معیار سنجی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های قابلیت بهبود فرایند
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۲ مولفه(کنترل فرایند آماری، معیار سنجی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید