پرسشنامه مدیریت مدرسه محور

این پرسشنامه توسطه داودی پور و همکاران(۱۳۸۷) ساخته شده است، طراحی شده است. پرسشنامه شامل ۳۳ سوال است.. این پرسشنامه شامل سه بعد (رسالت، مشارکت و تعهد) می باشد.  این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان به کارگیری ابعاد مدیریت مدرسه محور
تعداد گویه ها ۳۳
سال انتشار ۱۳۸۷
مؤلفه ها دارای سه بعد(رسالت، مشارکت و تعهد)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه بر اساس مدلی که در پژوهش مجردی و همکاران (۱۳۹۳) استفاده شده است، طراحی شده است. پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است.. این پرسشنامه شامل سه بعد (میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران) می باشد.  این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان ابعادشبکه های اجتماعی در بین کاربران
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۳۹۳
مؤلفه ها دارای سه بعد(میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه کمال گرایی هیل (۲۰۰۴)

ابزار به كار رفته، پرسشنامه کمال گرایی هیل (۲۰۰۴) بود. این پرسشنامه ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد (۱- هدفمندی، ۲- نظم و سازمانی­دهی، ۳- تلاش برای عالی بودن، ۴- حساسیت بین فردی، ۵- ادراک فشار از سوی والدین، ۶- استانداردهای بالا برای دیگران) را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه شامل ۵۸ گویه می باشد که بر اساس طیف ۵ تایی لیکرت طراحی شده است.

هدف بررسی میزان ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد
تعداد گویه ها ۵۸
سال انتشار ۲۰۰۴
مؤلفه ها دارای شش بعد(۱- هدفمندی، ۲- نظم و سازمانی­دهی، ۳- تلاش برای عالی بودن، ۴- حساسیت بین فردی، ۵- ادراک فشار از سوی والدین، ۶- استانداردهای بالا برای دیگران)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان

پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط  اسماعیل خانی  و همکاران (۱۳۸۰) اعتبار یابی شده است.  اين مقياس يك پرسشنامه خود اجرا است و داراي ۲۵ عبارت است كه میزان خودشکوفایی دانش آموزان را می سنجد پرسشنامه فاقد ابعاد مشخصی است و فرد پاسخ گو نظرات خود را بر روي يك مقياس ليكرت ۵ درجه اي از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف مشخص مي كند. 

هدف بررسی میزان خود شکوفایی در بین دانش آموزان
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۱۳۸۰
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص نشده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فولكمن(۱۹۸۵) طراحی گردیده است که بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. این پرسشنامه  در ۶۶گویه تنظیم شده است. پرسشنامه شامل ابعاد سبک مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار می باشد. 

هدف بررسی راهبردهای مقابله ای در افراد
تعداد گویه ها ۶۶
سال انتشار ۱۹۸۵
مؤلفه ها

دو بعد (سبک های مقابله ای مسئله مدار و سبک مقابلها ای هیجان مدار)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید