رهبری خدمتگزار

تعریف مفهومی: رهبري خدمتگزار عبارت است از درك و عمل رهبر به گونهاي كه منافع ديگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش ارجع می داند.رهبران خدمتگزار الگویی برای پیروان خود و دیگر  افراد هستند .آنان روابط بسیار عمیق و محکمی با کارکنان دارند و به خوبی آن ها را یاری می رسانند تا استعدادهای بالقوه خود را کشف کنند(قلی پور و حضرتی،۱۳۸۸).

منبع : قلي پور، آرین و حضرتی، محمود (۱۳۸۸). تبيين ابزار سنجش رهبري خدمتگزار در سازمانهاي دولتي ايران، پژوهشهاي مديريت، ۲(۳) : ۵-۲۷٫

 

 

رهبری معنوی

تعریف مفهومی: رهبري معنوی دیدگاهی ایجاد می کند که در آن اعضا ی سازمان، حس معناداری در کار را تجربه می کنند و در آن زندگی شان معنادار شده ، احساس متفاوت بودن می کنند (محمد و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۴).

منبع : محمد، امير؛ داودي، حسين،اشتری،عزت (۱۳۹۰). رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)، سال پنجم، شماره ۳، صص ۳۱-۴۹٫

 

کارآفرینی سازمانی

تعریف مفهومی: سلینگ(۲۰۰۳) کارآفرینی را هر نوع کشش در ایجاد کسب و کار جدید یا  فعالیت هاي جدید مخاطره آمیز، هم چون خوداشتغالی، ایجاد یک سازمان جدید و یا توسعه سازمانی، از طریق یک فرد، یک تیم و یا سازمانی که قبلاً تأسیس شده است، تعریف می کند.

منبع: Seeling, T. (2003). High Technology Entrepreneurship Education. STVP and REE, Sao .Paulo: Stan fird Technology Ventures program

سبک رهبری لیکرت

تعریف مفهومی: سبك رهبري عبارتست از الگوهای رفتاری که رهبر به هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان می دهد.(هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۵، ص ۳۴).

منبع:هرسی، پال و بلانچارد، کنث(۱۳۸۵).مدیریت رفتار سازمانی.ترجمه ی علی علاقه بند، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.

مدیریت مشارکتی

تعریف مفهومی: مدیریت مشارکتي به عنوان رهبري که کارکنان را در تمام سطوح سلسله مراتبي در تصميم گيري و اجرای تصميمات درگير مي کند، تعريف مي­شود (بولسلاو، ۲۰۰۹، ص ۶۶۳).

منبع: Boleslaw, Rok(2009). Ethical context of the participative leadership model: taking people into account.Journal of  Corporate Governance.Vol 9. No 4 . PP 461-472.