پرسشنامه دلبستگی شغلی

  پرسشنامه دلبتسگی شغلی توسط گرلیک و تونا (۲۰۱۹)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی می باشد

هدف بررسی وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

سه بعد (دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

 

پرسشنامه رهبری اخلاقی والوموا و همکاران (۲۰۱۷)

 پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط والوموا و همکاران (۲۰۱۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی  می باشد

هدف بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۷
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه رابطه گرایی در کانال های بازارگرایی

 پرسشنامه رابطه گرایی در کانال های بازارگرایی توسط پاسوان و همکاران( ۲۰۱۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد همبستگی، یکپارچگی نقش و تقابل  می باشد

هدف بررسی وضعیت رابطه گرایی در کانال های بازارگرایی
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۱
مؤلفه ها

سه بعد(همبستگی، یکپارچگی نقش و تقابل )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه جو کاری اخلاقی

 پرسشنامهجو کاری اخلاقی توسط لاو و همکاران(۲۰۱۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی جو کاری اخلاقی در سازمان
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۷
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه بالندگی سازمانی

 پرسشنامه بالندگی سازمانی توسط اسپایدز ( ۲۰۰۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل شش بعد باز بودن و شفافیت سازمان؛ اعتماد به همدیگر؛بازخورد درونی و بیرونی؛ درگیری با همدیگر؛ توانمند سازی؛ساختار سازمانی با لایه کم می باشد

هدف بررسی میزان بالندگی سازمان ها
تعداد گویه ها ۳۰
سال انتشار ۲۰۰۷
مؤلفه ها

شش بعد(باز بودن و شفافیت سازمان؛ اعتماد به همدیگر؛درگیری با همدیگر؛بازخورد درونی و بیرونی
توانمند سازی،ساختار سازمانی با لایه کم)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید