پرسشنامه تعهد رفتاری و ارتباطات

پرسشنامه ارتباطات و تعهد رفتاری توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو متغیر (ارتباطات و تعهد رفتاری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری تعهد رفتاری و ارتباطات
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

۲ متغیر ( ارتباطات و تعهد رفتاری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه بازاریابی داخلی

پرسشنامه بازاریابی داخلی توسط هانگ و ثیل(۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد (ارتباط داخلی، آموزش و تحقیقات بازاریابی داخلی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های بازار یابی داخلی در سازمان
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۳مولفه ( ارتباط داخلی، آموزش و تحقیقات بازاریابی داخلی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه تناسب فرهنگی

پرسشنامه تناسب فرهنگی هانگ و ثیل(۲۰۱۴) می باشد که این پرسشنامه شامل ۱۱ سوالو بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد = ۵، زیاد= ۴، تا حدی = ۳، کم= ۲ و  خیلی کم= ۱) تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ابعاد (تضاد فرهنگي ايجاد شده؛ نيازهايفرهنگي كاركنان) می باشد.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های تناسب فرهنگی در افراد
تعداد گویه ها ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۲ مولفه ( تضاد فرهنگي ايجاد شده؛ نيازهايفرهنگي كاركنان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (۱۹۸۸)

 پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسون (۱۹۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد اعتماد به نفس در حل مسأله، سبك اجتناب- اشتياق، و كنترل شخصي می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های حل مسئله توسط هپنر و پترسون در افراد
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۸۸
مؤلفه ها

۳ مولفه(اعتماد به نفس در حل مسأله، سبك اجتناب- اشتياق، و كنترل شخصي

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه کارت امتیازی متوزان

پرسشنامه ارزیابی کیفیت بر مبنای کارت امتیازی متوازن ساخته شده است. این پرسشنامه شامل چهار بعد اساسی- بعد مالی ، بعد مشتری ، بعد فرایندهای داخلی  و  بعد رشد و یادگیری – و شامل ۴۷ می باشد که ۸ گویه آن مربوط به بعد فرایندهای داخلی، ۱۴ گویه برای سنجش بعد رشد و یادگیری، ۱۵ گویه برای بعد مشتری و ۱۰ سوال برای سنجش بعد مالی است. روایی و پایایی و منبع آن در داخل فایل وجود دارد. 

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های ارزیابی کیفیت بر مبنای کارت امتیازی متوازن در سازمان
تعداد گویه ها ۴۷
سال انتشار ۱۳۸۹
مؤلفه ها

۴ مولفه ( بعد مالی ، بعد مشتری ، بعد فرایندهای داخلی  و  بعد رشد و یادگیری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید