پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول (۱۹۹۱)

 پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط کارول (۱۹۹۱)  ساخته شده که دارای ۲۵ سؤال بسته پاسخ می باشد و با مقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم = ۱، کم= ۲، متوسط = ۳، زیاد= ۴ و خیلی زیاد= ۵)  مورد بررسی قرار می گیرد، این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های مسئولیت اجتماعی در افراد
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۱۹۹۱
مؤلفه ها

۴ مولفه(مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه سرمایه معنوی

پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۴) ساخته شده است. این پرسشنامه براساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت از (“درحد بسیار کم” ۱ تا “در حد بسیار زیاد” ۵) به آن پاسخ داده شد و ۲۱ سوال می باشد. این پرشنامه شامل ابعاد ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تأثیر گذاری معنوی می باشد. .

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های سرمایه های معنوی در افراد
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۱۳۹۴
مؤلفه ها

۴ مولفه ( ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تأثیر گذاری معنوی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه اتوماسیون اداری

براي سنجش اتوماسیون اداری، از پرسشنامه برگرفته از مدل صرافی زاده (۱۳۹۰) استفاده شد. پرسشنامه مذکور بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی می شود. و شامل ابعاد سيستم­هاي پشتيباني اداري، ارتباطات از راه دور، جابه جايي اسناد و مديريت اسناد می­باشد. پرسشنامه مذکور شامل ۲۱ سوال می باشد. ابعاد پرسشنامه از مدل صرافی زاده (۱۳۹۰) گرفته شده است. 

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های اتوماسیون اداری در سازمان
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۱۳۹۰
مؤلفه ها

۴ مولفه ( سيستم­هاي پشتيباني اداري، ارتباطات از راه دور، جابه جايي اسناد و مديريت اسناد)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه سبك يادگيري فلدر و سولومون (۱۹۸۵)

 پرسشنامه سبك يادگيري فلدر و سولومون (۱۹۸۵) براساس مدل سبك هاي يادگيري فلدرسيلورمن(۱۹۸۸) طراحي شده است. اينپرسشنامه ۴۴  سوالي است. سؤالها وابسته به فرهنگ نيستند و با توجه به سادگي در پاسخ گويي انتخاب شده اند. نحوه پا سخگويي به سؤال ها،به اين صورت است كه آزمودني بايد از بين گزينه هاي مربوط به هر سوال ، گزينه اي را كه بيشتر در مورد او صدق مي كند ، علامت بزند. اينپرسشنامه قادر به سنجش چهار بعد متشكل از هشت سبك يادگيري است. این ابعاد شامل (متوالی– کلی،  فعالتاملي،  متواليكلي و حسيشهودي) می باشد. 

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های سبک های مختلف یادگیری در دانشجویان
تعداد گویه ها ۴۴
سال انتشار ۱۹۸۵
مؤلفه ها

۸ بعد (متوالی– کلی،  فعالتاملي،  متواليكلي و حسيشهودي)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 60,000 – خرید

پرسشنامه کمال گرایی هیل (۲۰۰۴)

ابزار به كار رفته، پرسشنامه کمال گرایی هیل (۲۰۰۴) بود. این پرسشنامه ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد (۱- هدفمندی، ۲- نظم و سازمانی­دهی، ۳- تلاش برای عالی بودن، ۴- حساسیت بین فردی، ۵- ادراک فشار از سوی والدین، ۶- استانداردهای بالا برای دیگران) را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه شامل ۵۸ گویه می باشد که بر اساس طیف ۵ تایی لیکرت طراحی شده است.

هدف بررسی میزان ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد
تعداد گویه ها ۵۸
سال انتشار ۲۰۰۴
مؤلفه ها دارای شش بعد(۱- هدفمندی، ۲- نظم و سازمانی­دهی، ۳- تلاش برای عالی بودن، ۴- حساسیت بین فردی، ۵- ادراک فشار از سوی والدین، ۶- استانداردهای بالا برای دیگران)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید