پرسشنامه بلوغ سازمانی کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴)

 پرسشنامه بلوغ سازمانی توسط کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت بلوغ سازمانی
تعداد گویه ها ۱۳
سال انتشار ۲۰۰۴
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است.

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه استراتژی کسب و کار

 پرسشنامه استراتژی کسب و کار توسط یو و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۷ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری استراتژی کسب و کار در سازمان ها
تعداد گویه ها ۷
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

دو بعد(استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی

 پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی توسط پینو و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی و عملکرد نوآوری می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیرینوآوری غیر تکنولوژی در شرکت ها
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد(نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی، عملکرد نوآوری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه انواع نوآوری

 پرسشنامه انواع نوآوری توسط ماریادوس و همکاران (۲۰۱۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد نوآوری فنی و نوآوری غیر فنی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری انواع نوآوری در شرکت ها
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۱
مؤلفه ها

دو بعد(نوآوری فنی و نوآوری غیر فنی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه منابع سازمانی بامل و بامل (۲۰۱۸)

 پرسشنامه منابع سازمانی توسط بامل و بامل (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد منابع اجتماعی و منابع فناوری اطلاعات می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری منابع سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

دو بعد(منابع اجتماعی و منابع فناوری اطلاعات)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید