پرسشنامه رهبری توانمند

پرسشنامهرهبری توانمند توسط ژانگ و بارتول (۲۰۱۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی رهبری توانمند
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

(فاقد ابعاد مشخصی است)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد کسب و کار

پرسشنامه عملکرد کسب و کار توسط گرایسمان و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد کسب و کار
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه بلوغ سازمانی کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴)

 پرسشنامه بلوغ سازمانی توسط کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت بلوغ سازمانی
تعداد گویه ها ۱۳
سال انتشار ۲۰۰۴
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است.

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه استراتژی کسب و کار

 پرسشنامه استراتژی کسب و کار توسط یو و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۷ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری استراتژی کسب و کار در سازمان ها
تعداد گویه ها ۷
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

دو بعد(استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی

 پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی توسط پینو و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی و عملکرد نوآوری می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیرینوآوری غیر تکنولوژی در شرکت ها
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد(نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی، عملکرد نوآوری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید