پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لی و همکاران(۲۰۱۳)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط لی و همکاران(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مسئولیت اجتماعی 
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط فرنام و دهواری (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۴۸
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی توسط ماوریا و همکاران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تصویر، رفتاری و ارتباطات) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های هویت سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

سه بعد (تصویر، رفتاری و ارتباطات)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه رضایت از ارتباطات

پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داوسون و هایزن (۱۹۷۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زيردستان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رضایت از ارتباطات
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۷۷
مؤلفه ها

هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زير دستان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه ظرفیت جذب

 پرسشنامه ظرفیت جذب توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸)ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری ظرفیت جذب در سازمان
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید